Näkökulma liikunnan sekaryhmäopetukseen

5.2.2018

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT ry:n JULKILAUSUMA OPINTOPÄIVILLÄ LOHJALLA 2.-3.2.2018

Uuden opetussuunnitelman osassa “opetuksen järjestämistä ohjaavat velvoitteet” tuodaan esille Suomen perustuslaki ja yhdenvertaisuuslaki, joiden mukaan sukupuolen mukaan ketään ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolen mukaan. Uuden opetussuunnitelman myötä aiemmin liikunnassa käytössä olleet sukupuolen mukaan jaetut opetusryhmät on joissakin kunnissa tätä lainkohtaa tulkiten perustellusti vaihdettu sekaryhmiksi.

Liikunnanopetuksessa sekaryhmien käyttäminen on useimmissa tilanteissa perusteltua. Yhdenvertaisuuslain tarkka sanamuoto menee seuraavasti: “ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, etnisen tai kansallisen alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, seksuaalisen suuntautumisen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.” Tahdomme nostaa tähän erityiseksi kohdaksi, ilman perusteltua syytä. Liikunnassa on tilanteita, jolloin sukupuolen huomioiminen ryhmäjaossa voi olla perusteltua. Tutkimuksissa on havaittu, että esimerkiksi tyttöjen ja poikien toiveet koulun liikunnan sisällöistä ovat jonkin verran erilaisia yläkouluiässä. Lain mukaan positiiviset eronteot eivät ole syrjimistä.

Tilanteissa, joissa kahta sekaryhmää opetetaan samanaikaisesti, olisi suotavaa, että oppilailla olisi mahdollisuus valita, mitä liikuntaa harrastaa tai miten liikkuu. Mikäli opettajien tuntisisältö on jotakuinkin sama (molemmat opettavat erilaisia palloilupelejä tai luontoliikuntaa), oppilas voisi valita kumman opettajan tunnille osallistuu. Tämä voi helpottaa myös opetuksen eriyttämistä. Oppilaan autonomian tukeminen lisää mitä todennäköisemmin oppilaan motivaatiota. Autonomia tukee viihtymistä oppitunneilla ja lisää näin ollen mielekkäiden liikuntakokemusten kertymistä.

Joustavan opetuksen tarjoaminen ja oppilaan autonomian tukeminen lisäävät positiivisia liikuntakokemuksia ja edesauttavat näin positiivisen liikuntasuhteen kehittymistä ja tukee terveyttä tukevan ja ylläpitävän elämäntavan omaksumista. Positiivinen liikuntasuhde kantaa elämänmittaiseen fyysiseen aktiivisuuteen. Suositamme, että sekaryhmäopettamisessa otettaisiin huomioon mahdollisuus vaihtaa toiseen opetusryhmään, silloin kun opetusjärjestelyt sen mahdollistavat, eikä liiaksi pitäydyttäisi oman ryhmän opettamisessa. Kahden opettajan toimiva yhteispeli mahdollistaa oppilaiden siirtymisen ja parhaimmillaan tekee oppilaiden arvioinnista objektiivisempaa. Opettajat tuntevat oppilaansa ja heidän arvioilleen opetusryhmien yhdistämisen mahdollisuuksista tulee antaa painoarvoa. Koska sekaryhmissä oppilaiden erot taidoissa tai fyysisissä ominaisuuksissa voivat olla suuria, tulisi oppilasryhmien koko olla maksimissaan 20 oppilasta. Esimerkiksi Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton ohjeistuksessa turvallisen uinninopetuksen järjestämiseksi ryhmäkoko tulee olla maksimissaan 20 oppilasta.

Liikunnanopetus sisältää myös tilanteita, jolloin sekaryhmäopetus luo haasteellisia tilanteita. Esimerkiksi uimahallissa on oltava kaksi aikuista (mies ja nainen), jotka voivat vastata oppilaiden turvallisuudesta eri puku- ja pesutiloissa. Opettaja ei voi olla vastuussa ryhmästä, jota hän ei pysty esimerkiksi uimahallissa valvomaan. Hätätapauksissa opettajan tulisi voida mennä pesu- tai pukutiloihin.

Oppilaille ei voi hakea poikkeuslupaa olla pois opetuksesta. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on esimerkiksi hylännyt vanhempien vaatimuksen olla pois sekaryhmien uinninopetuksesta uskontoon perustuen. (http://www.humanrightseurope.org/2017/01/switzerland-court-rejects-muslim-parents-objection-to-daughters-compulsory-mixed-swimming-lessons/).

 

LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON OPETTAJAT RY

Lisätietoja: puheenjohtaja Kasper Salin puh. 050 575 7479