På Svenska

FÖRBUNDET FÖR LÄRARE I IDROTT OCH HÄLSOKUNSKAP rf. I FINLAND

1. Allmän information

Lärarförbundet i fysisk fostran och hälsolära är en oavlönad pedagogisk organisation. Vårt huvudsakliga mål är att befrämja utbildning i idrott och hälsolära i nära samarbete med våra grannländer i den Baltiska regionen och i Skandinavien. Vi är också representerade i det Europeiska förbundet (=EUPEA) för fysisk fostran. Förbundets målsättning är att ge våra medlemmar råd och stöd i sitt yrkesutövande samt att också ordna årliga professionella kurser, händelser och seminarier.

2. Medlemmar

Varje person som antingen har slutfört eller håller på med sina studier i fysisk fostran på universitetsnivå eller undervisar i fysisk fostran är berättigad att vara medlem i vårt förbund. För tillfället har vi omkring 1.500 medlemmar.

3. Hur är våra medlemmar utplacerade inom arbetslivet?

Våra medlemmar är anställda på många olika stadier inom området för fysisk fostran och hälsolära och idrottskultur. Vi är utplacerade i följande områden:

 • I den grundläggande utbildningen för grundskolor
 • I yrkesskolor, -institut och yrkeshögskolor på andra stadiet
 • I idrottsakademier och –institut
 • På universitet
 • I de öppna universiteten
 • I olika sportorganisationer och förbund
 • I försvarsmakten
 • I privata företag och vissa är anställda som privata företagare

4. Styrelsen

Förbundet för lärare i idrott och hälsokunskap styrs av en ordförande, sekreterare (=förbundets ända fullavlönade arbetare), två viceordf., 5 styrelsemedlemmar samt två ställföreträdande medlemmar. Vi har också två studentrepresentanter från fakulteten för fysisk fostran från Jyväskylä universitet. Ordförande och styrelsemedlemmarna är valda vid förbundets vårmöte för två år i taget och kan sitta högst 6 år i styrelsen. Styrelsen träffas ca. 6 gånger om året. Till traditionerna hör att man har en svensk representant i styrelsen som har svenska som sitt modersmål. Denna person har som sin främsta uppgift att förutom att vara en fullvärdig styrelsemedlem även ha kontakt med de övriga Skandinaviska idrottslärarorganisationerna som sedan 1998 har koordinerats av Nordiska Idrottslärarorganisationernas Samråd =NIS.

Mer info om denna verksamhet fås från NIS hemsidor i Norge = www.lff.no

5. Kommittéer

Vid sidan av de årligen återkommande styrelsemötena möts medlemmarna samt en del andra, icke till styrelsen hörande, frivilliga personer (=såkallade fackmän) regelbundet i de olika kommittéerna. Där förbereder man styrelsen i olika ärenden för att bättre kunna organisera de olika händelserna.

Förbundet har följande kommittéer;

 • Pedagogiska kommittén
 • Hälso kommittén
 • Kommittén för yrkesutbildningen
 • Informations- och marknadsförings kommittée
 • Internationella kommittén
 • Uppvaknings- och bemärkelse kommittén

6. Regionala klubbar eller föreningar

Det finns också 18 regionala idrottslärarorganisationer, klubbar eller organisationer som samarbetar med vårt riksförbund (=LIITO) med att aktivera de lokala lärarna i fysisk fostran genom olika typer av fortbildning och kurser på lokalnivå i aktuella ärenden.

Förbundet har även en finlandssvensk idrottslärarorganisation som har ca.100 medlemmar varav aktiva medlemmar är nästan hälften av dessa. De finlandssvenska lärarna i fysisk fostran har ca. 3 årliga träffar för sina medlemmar.

7. Årliga evenemang

Vår organisation är med och arrangerar några årligen eller vart annat år återkommande evenemang för en större grupp lärare i fysik fostran och hälsokunskap

Dessa evenemang är:

 • Förbundets årligen återkommande studiedagar under vårvintern
 • Höstmötes seminarium i Jyväskylä eller i Helsinki, varje år
 • Internationella PE Seminariet i Vierumäki Idrottsinstitut, nästa gång 8/2008
  Mer info se på hemsidorna www.vierumaki.fi ,Peseminar
 • Nordisk Kongress, nästa gång 2017