Säännöt

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat, LIITO ry:n säännöt 

Förbundet för Lärare i Idrott och Hälsokunskap r.f.

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat, LIITO ry. Förbundet för Lärare i Idrott och Hälsokunskap r.f. Liiton kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alueena koko Suomi.  Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto.

2 § Kieli

Liiton kieli on pääasiallisesti suomi.

3 § Tarkoitus

Liiton tarkoituksena on työskennellä koko maan ja erityisesti koulujen liikunta- ja terveyskasvatuksen kehittämiseksi, valvoa jäsentensä yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja sekä edistää heidän täydennyskoulutusmahdollisuuksiaan.

4 § Toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

1. harjoittaa julkaisu- tiedotustoimintaa;

2. harjoittaa koulutus- ja seminaaritoimintaa;

3. perustaa ja hoitaa liikunta- ja terveyskasvatusta edistäviä rahastoja;

4. jakaa apurahoja jäsentensä kansainväliseen täydennyskoulutukseen;

5. tekee valtion ja kuntien viranomaisille esityksiä liikunta- ja terveyskasvatuksen kehittämiseksi;

6. tekee esityksiä liiton jäsenten palkkaukseen liittyvien, ammatillisten ja yhteiskunnallisten etujen parantamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi liitto perii jäsenmaksuja, anoo toiminta-avustuksia, toimeenpanee asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja. Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. Liitto voi perustaa rahastoja ja säätiöitä ja omistaa osakkeita sekä muita arvopapereita.

5 § Jäsenet

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä liikunnan ja/tai terveystiedon opettajaksi kelpoinen opettaja. Opiskelijajäseneksi voi liittyä edellä mainittuja tutkintoja opiskeleva ja pedagogiseksi jäseneksi muu liikuntaa ja/tai terveystietoa opettava henkilö. Liiton kokouksissa opiskelija- ja pedagogisella jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Saavutetut jäsenoikeudet säilytetään.

Liiton jäseniltä peritään liiton sääntömääräisessä kokouksessa määrätyt jäsenmaksut, jotka voivat olla erisuuruisia eri jäsenryhmille. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen ei suorita jäsenmaksua. Jäsenetujen käyttö edellyttää suoritettua jäsenmaksua.

Jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia, ei noudata liiton tekemiä päätöksiä tai muuten toimi liiton tarkoitusperiä vastaan, hallitus voi erottaa liitosta. Jäsen voi erota liitosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla asiasta suullisesti liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Henkilö, joka on toiminnallaan erityisen huomattavasti edistänyt liiton toimintaa, voidaan liiton kokouksen päätöksellä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi tai hänelle voidaan antaa liiton ansiomerkki tai muu huomionosoitus.

Jäsenet voivat muodostaa rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä paikallisyhdistyksiä. Paikallisyhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä toiminta-alueella asuvat Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.:n jäsenet ja ulkojäseniksi kaikki alueella liikuntaa opettavat opettajat. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä myös muita henkilöitä ulkojäseniksi. Yhdistyksen kokouksissa ulkojäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

6 § Liiton kokous

Liiton varsinainen kokous on vuosikokous.

Liiton varsinainen kokous pidetään elo-marraskuussa. Liiton varsinaiseen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liiton kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.     Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

2.     Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.     Esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

4.     Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaudesta

5.     Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus seuraavana vuonna

6.     Vahvistetaan hallituksen jäsenten, hallituksen asettamien toimikuntien jäsenten sekä muissa liiton edustustehtävissä toimivien henkilöiden palkkioiden ja matkakustannusten korvausten ja muiden korvausten suuruudet seuraavaksi toimintavuodeksi

7.     Vahvistetaan liiton seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

8.     Valitaan joka toinen vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään liiton puheenjohtajaksi

9.     Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle

10.  Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.  Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.

11.  Päätetään, miten liiton kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan, ottaen huomioon 10 §:n määräykset

12.  Käsitellään muut kokouskutsussa hallituksen esittämät asiat

Asia, jonka jäsen haluaa vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on jätettävä hallitukselle viimeistään kuutta viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Ylimääräinen kokous

Liiton ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus tai vuosikokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa esityksen saapumisesta hallitukselle. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu.

8 § Äänioikeus kokouksissa

Liiton kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä vain yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtaja ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Mikäli joku jäsen vaatii, on vaalit toimitettava suljetuin lipuin.

9 § Kokouskutsu

Liiton sääntömääräisen kokouksen ajasta, paikasta ja esille tulevista asioista ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta LIITO - lehdessä tai sähköpostitse.

10 § Liiton hallitus

Liiton hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) kevätkokouksessa kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Varsinainen jäsen voi kuulua hallitukseen yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta. Liiton hallitus voi kutsua opiskelijajäseniä hallitukseen. Opiskelijajäsenilla on kokouksissa puheoikeus.

11 § Hallituksen päätösvaltaisuus

Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi varapuheenjohtajaa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on kutsuttava koolle vähintään kolmen jäsenen sitä pyytäessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla.

12 § Hallituksen tehtävät

Hallitus hoitaa juoksevat asiat, edustaa liittoa ja toimii liiton toimeenpanevana elimenä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallitus ottaa ja erottaa sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa asioita valmistelemaan työvaliokunnan ja tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia sekä kutsua niihin jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

13 § Nimenkirjoittajat

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa, aina kaksi yhdessä.

14 § Toiminta- ja tilivuosi

Liiton toiminta- ja tilivuosi on 1.1.-31.12. Tilinpäätös on jätettävä ennen helmikuun loppua tilintarkastajille.

15 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä liiton kokouksissa, jos muutosehdotuksen puolesta annetaan vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä. Muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

16 § Liiton purkautuminen

Liiton purkamisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä, vähintään 30 päivän väliajoin pidetyssä kokouksessa. Päätös on tehtävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttaminen. Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus liikunnan ja terveystiedon opettajaopiskelijoille stipendirahastoksi.