Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry:n eduskuntavaalitavoitteet 2023

9.1.2023

LIITO ry on huolissaan lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn heikkenemisestä ja henkisestä pahoinvoinnista. Lasten tulevaisuutta uhkaava tilanne tulisi pyrkiä kääntämään nousuun rivakasti. Koulujen liikunta- ja terveyskasvatuksen mahdollisuuksia ei tällä hetkellä hyödynnetä riittävästi, vaikka niillä on tutkitusti merkittävä rooli liikkumisen ja terveys- ja hyvinvointiosaamisen lisääjänä. Jokainen Suomen lapsi ja nuori on koululiikunnan ja terveystiedon opetuksen vaikutuspiirissä 12 vuoden ajan. Tämä mahdollistaa yhdenvertaisen ja pitkäjänteisen hyvinvoinnin edistämisen liikunta- ja terveystieto -oppiaineiden avulla.

Liikunnan ja terveystiedon opettajat ovat terveyden ja hyvinvoinnin korkeakoulutettuja asiantuntijoita, joiden työnä opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti on edistää lasten ja nuorten fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä. Liikunta on yksi pidetyimmistä oppiaineista peruskoulussa ja sen tärkeä tavoite on liikunnallisen elämäntavan tukeminen.  Tämä resurssi olisi mahdollista ottaa tehokkaampaan käyttöön. Nykyisellään oppilasryhmien suuri koko ja oppituntien vähäisyys rajoittaa merkittävästi liikunta- ja terveyskasvatuksen laadukasta ja vaikuttavaa toteutusta.

On tärkeää pyrkiä poistamaan vaikuttavuuden esteitä. Liikunnan määrän ja terveysosaamisen lisääminen olisi yhteiskunnallisesti merkittävä teko kohti lasten ja nuorten toimintakyvyn edistämistä ja hyvinvointia, mikä kertautuu aikuisiässä terveyden sekä opiskelu-, työ- ja toimintakyvyn lisääntymisenä. Liikkumattomuuden kustannukset ovat jo nyt miljardeja euroa vuodessa ja niiden ennustetaan kasvavan. Liikunnan ja terveyskasvatuksen lisääminen jokaisen lapsen kouluarkeen on merkittävä panostus tulevaisuuteen.

Tarvitaan monipuolisia valtakunnallisia ja paikallisia liikuntapoliittisia toimenpiteitä varhaislapsuuden liikkumisen lisäämiseksi sekä lasten ja nuorten liikuntatottumusten muuttamiseksi. Yhteistyötä neuvolasta varhaiskasvatukseen, koulutukseen, vapaa-ajan liikunnan ja harrastusten toimijoihin sekä urheiluun tulisi tiivistää ja koordinoida keskitetysti. Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry haluaa olla vahvasti mukana siinä yhteistyössä.

Tavoitteet

TEEMA 1: Liikunnanopetuksen vaikuttavuuden vahvistaminen

1. Liikunnanopetuksen ryhmäkokoihin rajat: turvallisuus ja yksilön huomioiminen
Opetusryhmien koko peruskoulussa vaihtelee paljon, mutta yli puolella opettajista se on jopa 25-46 oppilasta. Suuri opetusryhmän koko on turvallisuusriski sekä motoristen taitojen oppimisen ja liikunnalliseen elämäntapaan kasvattamisen kannalta tehotonta. Laadukas yksilön tarpeet huomioiva liikuntakasvatus tukee lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä liikunnallisten valmiuksien kehittymistä ja synnyttää myönteisiä liikuntakokemuksia. Se tukee liikuntaan innostumista ja fyysistä aktiivisuutta myös vapaa-ajalla.


2. Liikunnan aineopetuksen määrän lisääminen peruskouluun ja toiselle asteelle
Koululiikunnan lisääminen on 2018 valmistuneen liikuntapoliittisen selonteon linjaus. Peruskoulu ja toisen asteen koulutus ovat ainoa paikka lapsen arjessa, jossa liikunnan ammattilaisen on mahdollista kohdata jokainen Suomen lapsi viikoittain, myös ne, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän. Motoristen taitojen kehittymisen herkkyyskaudella peruskouluiässä liikettä olisi suotavaa tulla paljon. Toisen asteen koulutuksen vähäinen liikunnan määrä ei ole riittävä tukemaan liikunnalliseen elämäntapaan kasvamista. Opintojen suorittaminen lyhyissä opintojaksoissa mahdollistaa liian pitkät fyysisesti passiiviset ajanjaksot kolmen vuoden opiskelun aikana.


3. Liikunnanopetuksen olosuhteiden päivittäminen vastaamaan tarpeita
Liikuntaolosuhteilla on suuri merkitys liikuntakasvatuksen laatuun ja oppilaan kokemukseen oppitunnista. Suuret ryhmäkoot ja kasvaneet koulujen oppilasmäärät ovat aiheuttaneet koulujen liikuntatilojen ahtautta ja opetustilojen puutetta.


TEEMA 2: Terveystiedon tunnistaminen hyvinvointia lisääväksi oppiaineeksi ja sen hyödyntäminen hyvinvoinnin edistämisessä

4. Lisää  opetustunteja peruskouluun ja etenkin toiselle asteelle
Lukiolaisten lisääntyneet mielenterveysongelmat on huolestuttava muutos. Vähäisen terveystiedon opetuksen määrän lisääminen kartuttaa oppilaiden  terveysosaamista ja auttaa tukemaan mielen hyvinvoinnin taitoja ja elintapavalintoja.


5. Ammatillisen koulutuksen terveystiedon aseman vahvistaminen
Ammatillisten opiskelijoiden terveyseroja lukiolaisiin tulisi pyrkiä kaventamaan. Tämänhetkinen erittäin pieni terveyskasvatuksen määrä ei tue opiskelijoiden terveysosaamisen karttumista. Terveystiedon palauttaminen oppiaineeksi ammatilliseen koulutukseen toisi tehokkaan mahdollisuuden vaikuttaa heidän tekemiin terveysvalintoihin tulevaisuudessa.


6. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen sekä mielenterveystaitojen opetus terveystiedon opettajille 
Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetus sisältyy terveystieto oppiaineeseen yhtenä osana. Viime aikoina keskustelua herättänyt lisääntynyt tarve opetukselle olisi tehokkainta kohdistaa terveystiedon opettajille, joilla on siihen koulutus. 


TEEMA 3: Terveyden ja liikunnan edistämisen yhteistyö valtakunnallisesti 

7. LIITO ry on mukana liikunnan ja terveyden edistämisen foorumeissa niin liikkumisen, terveyden ja hyvinvoinnin kuin opetuksen kentässä

Lisätietoa: varapuheenjohtaja Heidi Rautajoki, p. 0400 533 953 / puheenjohtaja Mirva Ikola, p. 040 704 2812.

Kuva: Anne Lius-Liimatainen