Miniopintopäivät - koripallo ja salibandy Espoossa

Uuden opetussuunnitelman hengessä Koripalloliiton ja Salibandyliiton kanssa räätälöity koulutus liikunnanopettajille. Katso tarkempi ohjelma alempaa. 

Aikataulu

10:00-11:25 Koripallo

11.25-11:35 Tauko

11:35-13:00 Salibandy

Kohderyhmä

Liikunnanopettajat ja liikuntaa opettavat luokanopettajat. 

Kouluttajat

Juha Oikarinen, koripallo
Hannu Santanen, salibandy

Järjestäjät

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry
Suomen Koripalloliitto ry
Suomen Salibandyliitto ry
Helsingin seudun liikunnan ja terveystiedon opettajat ry.

Hinta

Jäsenille ilmainen, muille 20 euroa. Hinta sisältää ohjelman ja välineet. 

Ilmoittautumiset

Viimeistään 31.10. lomakkeella

Ohjelma

Koripallo
Koripallossa ajatellaan yksittäisen harjoituksen olevan helmi, jota pitää vaalia. Jotta helmi saadaan kiillotettua mahdollisimman kirkkaaksi, olemme määritelleet hyvälle harjoitukselle tuntomerkit, joihin myös valmentajakoulutuksemme nojaa.

Olemme määritelleet hyvän harjoituksen tuntomerkit seuraavasti:
1. Valtaosa harjoittelusta tapahtuu pelin kautta
2. Toivottu harjoitusvaikutus johtaa valmennuksen toimintaa ja suunnittelua
3. Lämpö (pedagoginen ajattelu) ja Laatu (didaktinen osaaminen ja aineenhallinta) kohtaavat
4. Määrätietoisen harjoittelun periaatteet toteutuvat ns. työkaluharjoitteissa (tekniikka)

Näistä tuntomerkeistä olemme johtaneet erilaisia harjoitus- ja opetusmenetelmiä, joita painotamme koripallon parissa. Tähän koulutukseen olemme valinneet käytettäväksi Competition - Tools - Competition -harjoitusmenetelmän. Koulumaailmaan sovellettuna voitaisiin puhua Peli - Harjoittelu - Peli -menetelmästä. Harjoitus (oppitunti) alkaa pelillä, jonka jälkeen harjoitellaan pelissä tarvittavia työkaluja ja lopuksi palataan jälleen peliin. 

Sisällöllisesti koulutuksen ensimmäinen peliosio tarjoaa malleja viitepeleistä, joissa painotetaan jonkun koripallon perustaidon hallintaa. Toisessa osiossa annetaan malleja noiden perustaitojen harjoitteluun koulumaailmaan soveltuvalla, mielekkäällä tavalla ja lopulta kolmannessa osiossa palataan pelin äärelle 3x3-pelin kautta erilaisia teemoja painottaen.

 

Salibandy

Salibandyn pelin ja taitojen oppiminen pohjautuu ekologiseen dynamiikkaan:

Salibandyn pelin ja taitojen oppiminen rakentuu ekologisen dynamiikan viitekehykseen. Valmentajan/opettajan keskeinen osaamistavoite on luoda pelaajan taitotasolle ja valmiuksille mahdollisimman optimaalinen ympäristö pelin ja taitojen oppimistavoitteisiin nähden. Harjoittelun ja pelaamisen ydin on pelaajan, tehtävän ja ympäristön jatkuva vuorovaikutus. Harjoituksissa tulisi nähdä, kuulla ja tuntea samalla tavalla kuin pelissä. Näyttääkö ja tuntuuko harjoitus / harjoittelu samalta kuin peli esimerkiksi temmon ja intensiteetin suhteen?

Ekologinen dynamiikka on taidon oppimisen teoria, joka koostuu ekologisesta psykologiasta ja dynaamisten systeemien teoriasta. Ekologinen psykologia tarkastelee pelaajaa osana hänen ympäristöään. Informaatio ja erityisesti havaintojen ja toiminnan välinen yhteys ovat ekologisessa psykologiassa keskeisessä roolissa. Taitojen opettamisessa tämä tarkoittaa pitkälti sitä, että opettaminen tapahtuu ympäristöä ja tehtävää muokkaamalla ja kehon itseorganisoitumiseen luottaen. Valmentaja luo ympäristön ja antaa tehtävät, jotka houkuttelevat oppijan etsimään ja kokeilemaan erilaisia koordinaatiomalleja. Tämän kokeilun seurauksena oppija löytää sellaiset ratkaisut, jotka vastaavat käsillä olevaan haasteeseen parhaiten. Oppijan oma rooli aktiivisena etsijänä korostuu. Oppijalle ei anneta ”oikeita vastauksia” eikä ihannesuoritusta määritellä etukäteen. (Chow 2016; Van der Steen 2020.) Ekologisen mallin perusteella taitavuus on kykyä sopeutua (adaptability). Liikesuoritusta ei sellaisenaan toisteta, vaan ongelmanratkaisuprosessia (toistot ilman toistoja). Oppimisen metataidot, oppimaan oppimisen taidot ovat keskeisiä. Hyvään lopputulokseen uskotaan päästävän ilman saman asian toistamista ja vaihtelun elementti on alati läsnä harjoittelussa. (Gray 2021.)

Viisi (5) pääperiaatetta valmentajalle

1)     Pyri luomaan toimintaan mahdollisimman konkreettisia ja virikkeellisiä toimintaympäristöjä ja tehtäviä, jotka tuottavat paljon fyysistä aktiivisuutta ja ”kutsuvat” oppijaa toimimaan

2)     Toteuta harjoittelua mahdollisimman aidoissa ympäristöissä – harjoitelkaa taitoa sellaisissa tilanteissa, joissa sitä tullaan myöhemmin tarvitsemaan ja käyttämään

3)     Ohjaa oppimista erilaisilla konkreettisilla apuvälineillä ja mielikuvilla, jotka ohjaavat oppijan suoritusta haluttuun suuntaan

4)     Varmista, että toiminta sisältää riittävästi vaihtelua, jota voit toteuttaa harjoitteita, suoritusympäristöjä, välineitä, sääntöjä tai harjoitteluympäristön fyysisiä ominaisuuksia vaihtelemalla

5)     Pyri ohjeissasi, näytöissäsi ja palautteissasi suuntaamaan oppijaan