LIITO 1/2020: Move!-mittaukset soveltaen - Kaikki mukaan fyysisen toimintakyvyn mittaukseen

25.2.2020

Teksti ja kuvat: Piritta Asunta, Niko Leppä & Anni Lindeman 

Fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän, Move!-mittausten, kehittämisen taustalla oli huoli lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn heikkenemisestä. 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteisiin sisältyvät Move!-mittaukset tulisi toteuttaa vuosittain kaikille viidennen ja kahdeksannen luokan oppilaille. Vammaisten ja toimintarajoitteisten oppilaiden osallistuminen mittauksiin on ollut hyvin vähäistä, mikä on tullut ilmi valtakunnalliseen järjestelmään syötetyistä sovellettujen suoritusten merkinnöistä sekä opettajien kyselyistä ja haastatteluista. Vuonna 2018 valtakunnalliseen järjestelmään syötettyjä viidennen luokan oppilaiden sovellettuja mittauksia oli vain 0,72 (n=286) prosenttia ikäluokan mittauksista ja kahdeksannen luokan osalta vielä vähemmän, 0,28 (n=132) prosenttia ikäluokan mittauksista. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuonna 2018 peruskoulun oppilaista 18,8 prosenttia sai joko tehostettua tai erityistä tukea oppimiseensa. Todennäköisesti usea heistä on jäänyt mittausten ulkopuolelle. Move!-mittausten soveltamista edellyttävät YK:n vammaisten oikeuksia koskeva yleissopimus ja lasten oikeuksien sopimus sekä yhdenvertaisuuslaki, jossa velvoitetaan opetuksen järjestäjää mm. arvioimaan ja tarvittaessa korjaamaan yhdenvertaisuuden toteutumista koulussa.

Move!-mittausten soveltamisen edistämiseksi Likes-tutkimuskeskuksessa on käynnistynyt tutkimus- ja kehittämishanke, jossa parannetaan vammaisten ja pitkäaikaissairaiden koululaisten mahdollisuuksia osallistua toimintakykyä ja liikuntakäyttäytymistä mittaaviin seurantatutkimuksiin (Move! ja LIITU).

Hanke on jatkoa Jyväskylän yliopiston vetämälle TUTKA 1 -hankkeelle (2018–2019), jossa pyrittiin saamaan tukea tarvitsevan vastaajan ääni kuuluviin lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisen seurantatutkimuksissa. Hankkeessa toteutettiin liikuntaja terveyskäyttäytymistä mittaava kysely erityisluokissa ja -kouluissa sekä kartoitettiin systemaattisten hakujen perusteella sovelluksia ja vaihtoehtoisia mittauksia Move!-mittausten soveltamiseen tukea tarvitseville oppilaille. Hanke selvitti myös, kuinka Move!-mittauksia on toteutettu toimintarajoitteisille ja tukea tarvitseville oppilaille. 

Uuden TUTKA 2 -hankkeen tarkoituksena on kehittää muun muassa Move!-mittausten sovelluksia ja materiaalia opettajille, jotta tukea tarvitsevat oppilaat voisivat paremmin osallistua mittauksiin. Move!-mittausten soveltamisesta tullaan tuottamaan opas ja videomateriaalia opettajien, koulujen ja muiden opetusalan asiantuntijoiden käyttöön. Materiaalit julkaistaan syksyn 2020 aikana. 

Miten ja kenelle Move!- mittauksia voi soveltaa? 

Soveltava osio on tarkoitettu niille oppilaille, joilla on pitkäaikaisia (kroonisia) tai pysyviä vaikeuksia nähdä, kuulla, liikkua, keskittyä, huolehtia itsestä tai kommunikoida. Kyseessä on oltava siten pitkäaikainen tai pysyvä, toimimista vaikeuttava haitta tai vamma. Tarkoituksena on, että kaikki oppilaat voivat jatkossa osallistua mittauksiin toimintarajoitteistaan ja tuen tarpeistaan huolimatta. Jokaisella oppilaalla on oikeus saada yhdenvertaisesti tietoa oman terveytensä edistämisestä. 

Move!-mittausosioiden soveltaminen tapahtuu suurimmaksi osaksi opettajan ammattitaidon ja oppilaantuntemuksen kautta. Kovin tarkkoja ohjeita ei aina ole mahdollista antaa, vaan opettaja joutuu valitsemaan jokaisen mittausosion kohdalla parhaan soveltamisen tavan. Mittausosioiden soveltamisen helpottamiseksi soveltamisen vinkit ja vaihtoehdot tullaan jakamaan neljän luokan alle: kognitiiviset haasteet (sisältäen ymmärtämisen, hahmottamisen ja keskittymisen haasteet), näkemisen haasteet, liikkumisen haasteet ja kuulemisen haasteet. Luokkien sisällä toimintakykyjen erot voivat vaihdella suuresti, ja oppilailla voi olla myös päällekkäisiä vaikeuksia. Opettajilla on käytännössä kolme erilaista tapaa toteuttaa mittauksia tukea tarvitseville oppilaille: oppilaantuntemukseen tukeutuen oppilaalle voi valita joko yleisen mittausosion, sovelletun Move!-mittausosion tai kokonaan vaihtoehtoisen mittauksen. 

Toimintarajoitteisten lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus ja liikunnan harrastaminen on useiden selvitysten mukaan vähäisempää kuin vammattomilla lapsilla ja nuorilla. Kun palautamme mieleemme fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmän kehittämisen taustalla olleen ajatuksen – huolen lasten ja nuorten fyysisen toimintakyvyn heikkenemisestä – olisi meidän oltava erityisen huolissamme siitä, että juuri se ryhmä, joka tarvitsisi eniten apua ja tukea toimintakykynsä kehittämiseen, ei ole saanut mahdollisuutta osallistua mittauksiin. Lasten ja nuorten kohdalla on erityisen tärkeää, että Move!-mittauksia suorittavilla opettajilla on myönteinen ja kannustava asenne oppilaan toimintakyvyn 
arvioimiseen ja kehittämiseen. Move! voi parhaimmillaan toimia pedagogisena työkaluna, jonka avulla kaikille oppilaille, myös tukea tarvitseville, voi opettaa oman fyysisen toimintakyvyn arvioimista ja kehittämistä. 

Kirjoittajat Piritta Asunta, LitT, tutkija, Likes, Niko Leppä, LitM, erityisopettaja, 
ammattiopisto Spesia ja Anni Lindeman, LitK, tutkimuskoordinaattori, Likes.