Säännöt

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry. 

Förbundet för Lärare i Idrott och Hälsokunskap r.f.


YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS

1 §

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan liitoksi, nimi on Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry., Förbundet för Lärare i Idrott och Hälsokunskap r.f., ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toiminta-alueena koko maa.

2 §

Liiton kieli on pääasiallisesti suomi.

3 §

Liiton tarkoituksena on työskennellä koko maan ja erityisesti koulujen liikunta- ja terveyskasvatuksen kehittämiseksi, valvoa jäsentensä yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja sekä edistää heidän jatko-opintomahdollisuuksiaan.

4 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:

1. Julkaisee liikunta- ja terveyskasvatusta käsittelevää kirjallisuutta ja aikakauslehteä;

2. järjestää opintopäiviä, kursseja ja neuvottelutilaisuuksia;

3. perustaa ja hoitaa liikunta- ja terveyskasvatusta edistäviä rahastoja;

4. jakaa apurahoja jäsentensä kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvaa jatko-opiskelua varten;

5. tekee valtion ja kuntien viranomaisille esityksiä liikunta- ja terveyskasvatuksen kehittämiseksi;

6. tekee esityksiä liiton jäsenten palkkaukseen liittyvien, ammatillisten ja yhteiskunnallisten etujen  parantamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi liitto kantaa jäsenmaksuja, anoo toiminta-avustuksia, toimeenpanee asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä ottaa vastaan lahjoja ja testamentteja. Liitto voi omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

ORGANISAATIO

5 §

Liiton varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä liikunnan ja/tai terveystiedon opettajaksi kelpoinen opettaja. Opiskelijajäseneksi voi liittyä edellä mainittuja tutkintoja opiskeleva ja pedagogiseksi jäseneksi muu liikuntaa ja/tai terveystietoa opettava henkilö. Liiton kokouksissa opiskelija-ja pedagogisella jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Saavutetut jäsenoikeudet säilytetään.

Jäsenen, joka ei täytä näiden sääntöjen mukaan hänelle kuuluvia velvollisuuksia, ei noudata liiton tekemiä päätöksiä tai muuten toimiiliiton tarkoitusperiä vastaan, hallitus voi erottaa liitosta. Jäsen voi erota liitosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen liiton hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla asiasta suullisesti liiton kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Henkilö, joka on toiminnallaan erityisen huomattavasti edistänyt liiton toimintaa, voidaan liiton kokouksen päätöksellä kutsua liiton kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi tai hänelle voidaan antaa liiton ansiomerkki tai muu huomionosoitus.

Jäsenet voivat muodostaa rekisteröityjä tai rekisteröimättömiä paikallisyhdistyksiä. Paikallisyhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä toiminta-alueella asuvat Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry.:n jäsenet ja ulkojäseniksi kaikki alueella liikuntaa opettavat opettajat. Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä myös muita henkilöitä ulkojäseniksi. Yhdistyksen kokouksissa ulkojäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus.

6 §

Liiton vakinaiset elimet ovat liiton kevät- ja syyskokous ja hallitus.

LIITON KOKOUKSET

7 §

Liiton kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa:

❖ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

❖ Todetaan kokouksen laillisuus

❖ Käsitellään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

❖ Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä hallituksen ja muiden vastuuvelvollisten vastuuvapaudesta

❖ Valitaan joka toinen vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja, jota nimitetään liiton puheenjohtajaksi

❖ Valitaan muut hallituksen varsinaiset jäsenet erovuorossa olevien tilalle

❖ Valitaan kaksi tilintarkastajaa varamiehineen

❖ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Asia, jonka jäsen haluaa saada kevätkokouksessa käsiteltäväksi, on jätettävä hallitukselle viimeistään marraskuun aikana.


Liiton syyskokous pidetään marraskuun loppuun mennessä.

Syyskokouksessa:

❖ Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijat

❖ Todetaan kokouksen laillisuus

❖ Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

❖ Vahvistetaan virkailijoiden palkkiot

❖ Vahvistetaan hallituksen jäsenten, hallituksen asettamien toimikuntien jäsenten sekä muissa liiton edustustehtävissä toimivien henkilöiden kokouspalkkio ja matkakulujen korvausperuste

❖ Päätetään, miten liiton kokouskutsut ja tiedonannot julkaistaan, ottaen huomioon 10 §:n määräykset

❖ Vahvistetaan liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio

❖ Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Asia, jonka jäsen haluaa syyskokouksessa käsiteltäväksi, on jätettävä hallitukselle viimeistään huhtikuun aikana.

8 §

Liiton ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 jäsenistä sitä kirjallisesti pyytää.

Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa esityksen saapumisesta hallitukselle. Ylimääräisessä kokouksessa voidaan käsitellä vain ne asiat, jotka kokouskutsussa on mainittu.

9 §

Liiton kokouksissa on kullakin varsinaisella jäsenellä vain yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli ei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtaja ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Mikäli joku jäsen vaatii, on vaalit toimitettava suljetuin lipuin.

10 §

Liiton kokouksiin kutsutaan liiton tiedotuslehdessä/lehdissä julkaistavalla ilmoituksella tai kirjeitse viimeistään kaksi viikkoa ennen kokouksia. Kutsussa tulee mainita käsiteltävät asiat.

LIITON HALLITUS

11 §

Liiton hallitukseen kuuluu kahdeksi vuodeksi kerrallaan valitun puheenjohtajan lisäksi kymmenen (10) kevätkokouksessa kahdeksi vuodeksi valittua varsinaista jäsentä. Varsinaisista jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Varsinainen jäsen voi kuulua hallitukseen yhtäjaksoisesti enintään kuusi (6) vuotta.

12 §

Hallitus valitsee varapuheenjohtajan/varapuheenjohtajat. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Kokous on kutsuttava koolle vähintään kolmen jäsenen sitä pyytäessä. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä (4) muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla.

13 §

Hallitus hoitaa juoksevat asiat, edustaa liittoa ja toimii liiton toimeenpanevana elimenä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallitus ottaa ja erottaa sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus voi asettaa asioita valmistelemaan työvaliokunnan ja tarpeelliseksi katsomiaan toimikuntia sekä kutsua niihin jäseniä myös hallituksen ulkopuolelta.

LIITON NIMEN KIRJOITTAMINEN

14 §

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä ne toimihenkilöt, jotka hallitus siihen valtuuttaa, aina kaksi yhdessä.

LIITON TILIT

15 §

Liiton tilivuosi on 1.1.-31.12.

16 §

Tilit on kunakin vuonna asianmukaisesti päätettyinä annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.

SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA TOIMINNAN LOPETTAMINEN

17 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä liiton kokouksissa, jos muutosehdotuksen puolesta annetaan vähintään kolme neljännestä annetuista äänistä. Muutosehdotuksesta on mainittava kokouskutsussa.

18 §

Liiton purkamisesta päätetään kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä kokouksessa, joista toinen on kevät- tai syyskokous. Päätös on tehtävä samassa järjestyksessä kuin sääntöjen muuttaminen. Jos liitto purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus Suomen Kulttuurirahastolle voimistelunopettajille, liikuntakasvatuksen kandidaateille tai näitä korkeamman liikuntatieteellisen oppiarvon saavuttaneille stipendirahastoksi.