Move!-mittaukset eivät ole ainoastaan terveydenhuoltoa varten

2.10.2018

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry haluaa tuoda oman näkemyksensä viime aikoina jatkuneeseen keskusteluun Move! -mittauksista ja niiden hyödyllisyydestä.

Move! on osa nykypäivän liikunnan opetusta

Väitteisiin siitä, että Move!-mittaukset ovat turhia, voidaan jo lähtökohtaisesti vastata sillä, että mittaukset mittaavat motorisia perustaitoja, kuten hyppäämistä, heittämistä, juoksemista sekä välineenkäsittelytaitoja (heittäminen ja kiinniottaminen). Nämä ovat uuden opetussuunnitelman mukaan aivan keskeisiä ominaisuuksia liikunnassa ja kytkeytyvät useisiin opetussuunnitelman oppimisen taitojen tavoitteisiin. Mittausten tuoma hyöty palvelee erityisesti opetussuunnitelmassa liikunnan kohdalla olevaa tavoitealuetta 5: ”kannustaa oppilasta arvioimaan, ylläpitämään ja kehittämään fyysisiä ominaisuuksiaan: nopeutta, liikkuvuutta, kestävyyttä ja voimaa.”

Move! kytkeytyy opetussuunnitelman laaja-alaisiin tavoitteisiin esimerkiksi tavoitteeseen L3: itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Tavoitteen mukaan oppilaita kannustetaan huolehtimaan itsestä ja toisista, harjoittelemaan oman elämän ja arjen tärkeitä taitoja.

 

Move! on pedagoginen työkalu

Move! on pedagoginen työkalu, joka antaa arvokasta tietoa oppilaalle, opettajalle, vanhemmille ja koko kouluyhteisölle oppilaan toimintakyvystä. On tärkeää pitää mielessä, että kyseessä ei ole oppilaan suorituskykyä mittaava patteristo, vaan tarkoituksena on selvittää oppilaiden arjen toimintakykyä ja laajemmin heidän arjessa jaksamisen edellytyksiä.

Move!-mittaukset suorittanut koulu saa kustannuksetta käyttöönsä koulukohtaiset mittaustulokset palauteraporttina. Nämä ovat varsin arvokkaita tietoja kouluyhteisölle esimerkiksi mietittäessä sitä, millaisia ratkaisuja tehdään koulupäivän liikunnan lisäämiseksi tai millaisia sisältöjä valitaan koululiikuntaan. Koulukohtaisia tuloksia voi myös esittää koulun vanhempainilloissa tietona siitä, mikä on lasten toimintakyvyn tila.

Koulussa toimivan opettajan tulee pitää huolta lasten hyvinvoinnista. Move! toimii välineenä siihen, miten opettaja voi tukea oppilaan hyvinvointia.

 

Move! tukee laajoja terveystarkastuksia

Kritiikki siitä, ettei mittausten tuloksia ole hyödynnetty laajoissa terveystarkastuksissa pitää paikkansa. Kyseessä on uuden yhteistyömuodon rakentuminen ja kunnissa on tärkeää pohtia sitä, miten kuntien ja koulujen toimintatapoja tulisi yhdessä kehittää niin, että lasten ja nuorten toimintakyvystä monipuolisesti kertovat mittaustulokset otetaan huomioon.

Lisäksi on tärkeä miettiä, millaisia toimenpiteitä laajoissa terveystarkastuksissa voidaan oppilaille antaa. Move!-mittaukset tulisi nähdä ennaltaehkäisevän kouluterveydenhuollon uutena valtakunnallisena ja paikallisena tukitoimena. Suositeltavaa on, että koulun oppilashuoltosuunnitelmaa kirjataan, miten toimitaan niiden oppilaiden kanssa, joista nousee huoli riittämättömästä toimintakyvystä ja arjessa jaksamisesta. Tilanne on uusi ja toimintatavan muotoutuminen ottaa varmasti oman aikansa.

Tähän päivään asti - ennen Move!-järjestelmää - monen nuoren toimintakykyä on mitattu vasta armeijassa, ja armeijaa käymättömien osalta ei oikeastaan lainkaan. Nyt toimintakykyä mitataan jo viidennellä luokalla ja oppilaan hyvinvoinnin edellytyksiin voidaan ajoissa puuttua, mikäli huoli herää lapsen toimintakyvystä. Luokanopettajilta ei vaadita terveydenhoitajan tehtäviä vaan kyse on koulun ammattilaisten yhteistyöstä.

Terve oppilas voi osallistua mittauksiin. Mikäli oppilas on sairas, hänen ei pitäisi olla edes koulussa. Mikäli oppilas on ollut mittaushetkellä kotona sairaana, hän ei todennäköisesti ole seuraavallakaan viikolla siinä kunnossa, että hänen tulisi mittaukset suorittaa. Mittausten toistaminen yksittäisten oppilaiden takia ei ole tarkoituksenmukaista muiden oppilaiden näkökulmasta. Joskus oppilaalta voi jokin koe jäädä tekemättä, mutta se ei hänen koulunkäyntiään kaada. Samaa järkeä on hyvä käyttää myös Move!-mittauksissa.

 

Sukupuolittuneet mittausosiot

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat ry yhtyy näkemykseen, jonka mukaan sukupuolittuneiden osioiden uudelleenpohdinta olisi paikallaan. Vaikka alkuperäisenä tavoitteena on ollut ns. nollatulosten välttäminen, nykyinen sukupuolittunut jako olisi poistettava jollain keinoin. LIITO ry:n näkemyksen mukaan näissä osioissa olisi myös mahdollista suunnata mittauksia enemmän onnistumisen elämyksiä tuottavaksi ja oppilaan taitotasoa tukevaksi. Muutos vaatisi lähinnä uusien vertailuarvojen laatimista aiheeseen perehtyneiltä tutkijoilta.

 

Oppilaiden terveystiedot lisäävät opetuksen turvallisuutta

Haluamme muistuttaa oppilaiden henkilökohtaisten terveystietojen siirtymisestä. Oppilaan terveystiedot ovat salassa pidettäviä tietoja, joita ei voi luovuttaa ilman asianomaisen suostumusta. On kuitenkin muistettava, että koulujen on tärkeää pyytää huoltajia ilmoittamaan sellaisista oppilaan terveyteen liittyvistä seikoista, joilla voi olla vaikutusta liikunnanopetuksen sekä Move!-mittausten turvalliseen suorittamiseen. Opetuksen järjestäjien tulee lisäksi huolehtia, että mittauksia tekevät opettajat tuntevat Move!-ohjeet ja noudattavat niitä. Tiedonkulku kouluyhteisössä on oppilaiden turvallisuuden kannalta tärkeää.

Perusopetuksen lainsäädäntö mahdollistaa myös, että esimerkiksi koululääkäri tai -terveydenhoitaja luovuttavat opettajalle opetuksen asianmukaisen järjestämisen kannalta välttämättömän salassa pidettävän tiedon, vaikkei huoltaja tai oppilas ole antanut siihen lupaa. Move!-mittaus on osa opetusta, joten tiedon luovutus voi liittyä myös sen suorittamiseen. (https://www.oph.fi/ajankohtaista/tiedotteet/101/0/peruskoululaisten_move_-mittaukset_ovat_turvallisia_ja_niita_jatketaan)

 

Move!-mittauksia voidaan toteuttaa monin tavoin

On myös hyvä paikallisesti yhteistyössä pohtia Move!-mittausten oikeanlaista järjestämistä. Vaikka Move!-mittaukset ovat liikunta-oppiaineen alla, se ei tarkoita, että ne olisi järjestettävä nimenomaan liikuntatuntien aikana.

Joissakin kouluissa on jo nyt toteutettu ns. Move!-päiviä, jolloin kaikki 5. ja/tai 8. luokan oppilaat suorittavat Move!-mittaukset saman koulupäivän aikana. Tällöin mittausta on valvomassa useampi opettaja ja lisäksi apuna voi olla koulun muuta henkilökuntaa.

Vaihtoehtoisena suoritustapana voidaan järjestää Move! osana liikuntapäivää. Oppilaat suorittavat mittaukset ja mittausten jälkeen osallistuvat koulun muuhun liikuntapäivään. Tällaisia järjestelyitä tulisi erityisesti pohtia sellaisissa tilanteissa, joissa koulun käytössä oleva liikuntatila on pieni. Pienessä tilassa suorituspaikkojen järjestäminen on haastavampaa ja vie näin ollen enemmän aikaa.

Haluamme muistuttaa, että Move!-mittaukset on opetushallinnon toimeksiannon pohjalta suunniteltu ja valmistettu niin, että ne olisi mahdollista suorittaa yhdelle ryhmälle kahden kaksoistunnin aikana. Mikäli näin ei tapahdu, on aiheellista pohtia onko käytössä oleva liikuntatila liian pieni ja/tai opetettava liikuntaryhmä liian suuri.

 

Oppilaat pitävät Move!-mittauksista

On tärkeää huomioida myös ns. käyttäjäkokemus, eli oppilaiden mielipide mittauksista. Viime viikkojen ajan keskustelu asian tiimoilta on käyty käytännössä kokonaan aikuisten kesken ja useilla aikuisilla on hyvin negatiivisia muistoja koulujen Cooper-testeistä vuosikymmenten ajalta.

Moni oppilas haluaa tehdä erilaisia mittauksia ja saada tietoa itsestään. Oppilaalla on myös oikeus saada tietoa itsestään. Aikuisten mielestä oppilaat ahdistuvat mittauksista. Asia on kuitenkin toisin. Kun oppilaiden tiedossa on, ettei Move!-mittaukset vaikuta arvosanaan, oppilaan sisäinen motivaatio vaikuttaa oppilaan tekemiseen. Ts. oppilaan motivaattorina ei ole tunne siitä, että tulokset vaikuttavat arvosanaan (ulkoinen motivaatiotekijä), vaan oppilaan suorituksessa on enemmän merkitystä sillä, että mittaukset tuottavat hänelle tärkeää tietoa omasta toimintakyvystä.

 

Move! on vielä uusi järjestelmä

Move!-mittausten yhteydessä on hyvä muistaa se, että uudistukset ottavat aikansa asettuakseen. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat saaneet yhtä lailla paljon kritiikkiä ja vastustusta, eikä tämä ole tyystin laantunut vieläkään. Syksyllä 2016 alkaneet sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat kohdanneet omat haasteensa eikä ongelmilta ole vältytty. Niin ikään ei liene yllätys, että myös Move! kohtaa alkutaipaleella haasteita, mutta haluamme vakaasti uskoa, että ajan myötä toimintatavat selkiytyvät ja eri toimijat löytävät roolinsa järjestelmässä. Niin ikään toimivat käytännöt leviävät ympäri maan ja sopivat toimintatavat erilaisissa kouluympäristöissä aikaansaavat sen, että hyvin valmistauduttuna ja järjesteltynä Move!-mittaukset ja kirjaamiset saadaan hoidettua jopa saman tunnin aikana. Tällaista toimintatapaa on jo onnistuneesti saatu toteutettua.

Hätäilyn ja paniikkinappulan painamisen sijaan olisi aiheellisempaa miettiä, millaisia toimenpiteitä ilmenneiden ongelmien suhteen pitäisi tehdä. Opetushallituksen rahoittamana järjestettiin Move-täydennyskoulutuskiertue, joka käsitti yhteensä 12 paikkakuntaa. Nyt voisi olla paikallaan järjestää uusi kiertue, jossa kootaan yhteen luokan- ja aineenopettajat, rehtorit ja terveydenhoitajat. Toimivien käytäntöjen löytäminen on tärkeää hyvän tavoitteen saavuttamiseksi.

 

Liikunnan ja Terveystiedon Opettajat LIITO ry.

Kasper Salin
puheenjohtaja
puh: 050-5757 479
sähköposti: kasper.salin@jyu.fi