På Svenska

In English

Etusivu | Toiminta | Koulutus | Materiaalit | Jäsenasiat

LIITO -lehti | Kerhot | Seniorit | Palaute | Linkit

Rautatieläisenkatu 6, 00520 Hki
puh. (09) 2787 055, 2787 066
e-mail: toimisto(at)liito.fi

Toiminta

Hallitus

Toimikunnat & edustukset

Liiton säännöt

Toimintasuunnitelma

Vuosikertomus

Karjala-hanke

Cross-Border Move for Health

Karjala-hanke

Hanke-esittely

Vuosiraportti 2007

Vuosiraportti 2008

Vuosiraportti 2009

Vuosiraportti 2010

Healthy School Congress 2008

Healthy School Congress 2010

Kuvia ja tunnelmia hankkeen etenemisestä

Kuvia ja tunnelmia Healthy School Congressista 2010

Lehdistötiedote hankkeesta syyskuussa 2010

Referaatti hankkeen etenemisestä vuosina 2007-2010

Karjala-hanke - Health Promotion by the means of Physical and Health Education in schools on Petrozavodsk region of the Republic of Karelia in Russia


Kuva otettu helmikuussa 2008 OAJ:n toteuttamasta opetusalan järjestötoimintaa esittelevästä tilaisuudesta

Terveydenedistäminen liikunnan ja terveystiedon avulla Karjalan tasavallan Petroskoin alueen kouluissa -hanke vuosina 2007-2008 on edennyt hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Pilottikouluja oli vuoden 2008 päättyessä hankkeessa mukana kolmetoista. Ensimmäinen toimin-tavuosi keskittyi terveystietoaiheisten koulutusten järjestämiseen Petroskoin alueen pilottikouluis-sa, yhteistyöverkostojen hankkimiseen sekä suhteiden luomiseen Karjalan tasavallan ja yliopiston ylimpiin päättäjiin. Korkeantason päättäjien sitoutuminen ja usko hankkeen tarpeellisuudesta ovat olleet välttämiä, koska hankkeen tavoitteiden toteutuminen on viime kädessä kiinni paikallis-ten toimijoiden panoksesta ja asioiden eteneminen vaatii aina ”käskyn” riittävän ylhäältä valta-kunnan organisaatiossa. Toimintaympäristön, kulttuurin ja tapojen erilaisuus onkin ollut iso haas-te, mikä ei kuitenkaan ole aiheuttanut hankkeelle mainittavia esteitä.

Toisena toimintavuonna keskityttiin koulutusten aiheiden syventämiseen, järjestettiin lyhytkestoi-sia koulutuksia sekä osallistujamäärän että järjestelyjen puolesta mittava Healthy School Congress. Syksyn aikana painopiste siirtyi yhden tärkeän tavoitteen terveystiedon opetusmateriaalin suun-nitteluun. Koulutustapahtumissa mm. marraskuussa Helsingissä järjestetyssä, analysoitiin materi-aalia kohdemaan asiantuntijoiden kanssa. Tavoitteena on ollut tuottaa materiaalipaketti, joka mahdollisimman hyvin soveltuu kohdemaan koulujen terveyskasvatuksen tueksi.

Ulkoasiainministeriöltä hankkeelle lisärahoitus vuodelle 2009

Materiaalista tuotettiin ensivaiheessa kokeilukäyttöön ns. koulutusopas (200 kpl). Koulutusoppaan pohjalta lähdettiin toteuttamaan jatkosuunnitelmaa, terveyskasvatuskirjan ja siihen liittyvien opet-tajan oppaiden tuottamista Karjalan tasavallan peruskouluihin. Ulkoasiainministeriöltä saatiin lisärahoitus jatkovuodelle 2009. Rahoitus mahdollistaa terveyskasvatuskirjan työstämisen sellai-seen vaiheeseen (sisällön muokkaaminen ja käännättäminen venäjäksi), josta paikalliset opetusvi-ranomaiset voivat ottaa vastuun painattamisesta ja eteenpäin levittämisestä. Taloustilanteen olles-sa epävarma, on alustavasti viranomaisten taholta ehdotettu, että kirjasta ja opettajien oppaista painetaan ensi vaiheessa n. 260 kpl eli yksi jokaiseen Karjalan Tasavallan kouluun.

Toinen tärkeä tavoite jatkovuodelle on Karjalassa toimivien opettajien perehdyttäminen hankkeen kouluttajiksi. Kiinnostuneita opettajia onkin saatu hyvin mukaan Petroskoista ja sen lähialueilta. Opettajaverkoston laajentaminen muualle Karjalassa ja laajemmin Venäjällä on vuoden 2009 tär-kein tavoite opetusmateriaalin tuottamisen ohella.

Hankkeen tilanne syyskuussa 2010

Vuosina 2007-2009 on toteutetulle Terveyden edistäminen liikunta- ja terveyskasvatuksen avulla Karjalan Tasavallan kouluissa –hankeelle myönnettiin jatkorahoitusta vuodelle 2010. Kuluvan vuoden aikana työstettiin materiaalia edelleen kirjan kokeiluvaiheeseen sekä kohti lopullista painattamista. Prosessi vaati kuitenkin ennakoitua enemmän aikaa ja uuden oppikirjan käyttöönoton edellytyksenä oli kirjan kokeilu pilottikouluissa. Pilottivaihe alkoi syyskuussa 2010. Jonkin verran viivästystä aiheutti myös talouslama, joka heijastui myös Karjalan Tasavaltaan. Oppikirjan lopullinen käyttöön otto vaatii myös terveyskasvatusta opettavien opettajien täydennyskoulutuksen. Näistä syistä hankkeen loppuun saattaminen siirtyi vuoden 2011 puolelle ja hankkeen loppuun saattaminen edellyttää jatkora-hoituksen hakemista vielä toimintavuodelle 2011. Koko hanke ja erityisesti oppikirjamateriaalin työstö on edennyt tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä kohdemaan asiantuntijoiden kanssa. Heidän taholta on esitetty myös vetoomus, että hanke voisi jatkua vielä vuoden 2011 ajan, jolloin tuotokset ja arviointi koko hankkeesta saadaan vietyä hyvin päätökseen.

Projektin merkittävimmät saavutukset 2007-2010

 1. Hyvä yhteistyö Karjalan Tasavallan eri viranomaisten kanssa; erityisesti Karjalan Tasavallan Opetus- ja nuorisoasiainministeriön sekä dekaani Aleksander Voronovin mukaan tulo hankkeeseen vauhditti hankkeen etenemistä Karjalan Tasavallassa.
 2. Karjalan Tasavallan Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien järjestön perustaminen
 3. Venäjän Federaation Liikunnan ja Terveystiedon Opettajien järjestön perustaminen
 4. Suomi-Viro-Karjalan välisen Liikunta- ja Terveyskasvatusunionin perustaminen
 5. Petroskoin Kansainvälisen Healthy School–kongressin ideoiminen ja toteuttaminen yhdessä Karjalan Tasavallan yhteistyökumppanien kanssa, vv. 2008 ja 2010
 6. Yhteistyöverkoston luominen; Suomesta ja Virosta on saatu mukaan yhteensä 12 asiantuntijaorganisaatiota tukemaan hanketta.
 7. Lähes 300 sivun laajuisen venäjänkielisen materiaalin tuottaminen hankkeen kouluille. Materiaalista on tehty Koulujen Terveyden ja Hyvinvoinnin opaskirjanen, jota käytetään liikunnanopettajien täydennys- ja peruskoulutuksessa sekä koulujen terveydenedistämisen oppaana.
 8. Suomenkielisen terveystiedon oppikirjan ja opettajien oppaan kääntäminen venäjäksi suomalaisesta peruskoulun terveystiedon oppikirjasta on toteutettu ja sen muokkaaminen Karjalan Tasavaltaan sopivaksi yhteistyössä paikallisten asiantuntijoiden kanssa on viety loppuun. Kirjojen kokeiluvaihe on meneillään pilottikouluissa ja suunnitelmat kirjojen painatuksesta sekä opettajien täydennyskoulutuksesta ovat valmiina vuoden 2011 aikana toteutettaviksi.
 9. Äidit Huumeita vastaan järjestön kanssa on osallistuttu yhteiselle standille Petroskoin Terveysmessuilla vv. 2008 ja 2010 sekä toimittu järjestön koulutustilaisuuksissa arvioijina ja kouluttajina.
 10. Projektin ja sen saavutusten esittely Venäjän Federaation kansalaisjärjestöjen terveysfoorumissa Moskovassa syyskuussa 2009.
 11. Kouluterveyspäivien toteuttaminen terveyskonferenssin yhteydessä helmi-kuussa 2010. Malli kouluterveyspäiville on saatu Suomesta. Kirjallisesti ja suulliset arvioinnit koulutustapahtumista ovat olleet positiivisia.

Lisätietoja hankkeesta:
Pertti Helin, e-mail: pertti.helin@msn.com tai
Eva Laakso, e-mail: eva.laakso@elisanet.fi


Kuva otettu Petroskoissa järjestetystä koulutustilaisuudesta


Copyright © Liito | Päivitetty 05.06.2011